Door uw bestelling geeft u aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. SKLZ Training Shop heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u SKLZ Training Shop hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door SKLZ Training Shop aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan SKLZ Training Shop worden gemeld. 

Artikel 1. Algemeen

1.A) SKLZ Training Shop opgestart in 2005 en in mei 2007 gestart met de verkoop via internet onder de naam www.sklz-training.nl. 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.A) Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website SKLZ Training Shop, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 

2.B) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 

2.C) Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

2.D)Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van SKLZ Training Shop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door SKLZ Training Shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.E) Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand. 

Artikel 3. Overeenkomsten
3.A) Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door SKLZ Training Shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 

3.B) Een aantal van de producten kan worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de voor aankoop van het product vereiste leeftijd heeft. 

Artikel 4. Prijzen
4.A) De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 

4.B) In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak meer worden gemaakt. 

4.C) SKLZ Training Shop kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 5. Betalingen
5.A) Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. 

5.B) De klant geeft SKLZ Training Shop toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze. 

Artikel 6. Levering
6.A) SKLZ Training Shop streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is SKLZ Training Shop echter niet verplicht. 

6.B) De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan SKLZ Training Shop kan worden toegerekend. 

6.C) Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. SKLZ Training Shop zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen. 

6.D) Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal SKLZ Training Shop zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van SKLZ Training Shop. 

6.E) Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. 

6.F) Bent u niet thuis op de afgesproken datum, dan behouden wij ons het recht voor om de gemaakte transportkosten aan u door te berekenen. Tijdens het transport zijn uw artikelen voor alle veiligheid verzekerd tegen verlies en beschadiging. Standaard worden alle artikelen 2 keer aangeboden en komen daarna op een afgegeven afhaallocatie terecht van de desbetreffende transporteur. Wij versturen alle pakketten via DHL en brievenpost via TNT
6.G) Levering geschiedt uitsluitend als de betaling van uw order is ontvangen of als u aangeeft bij uw bestelling dat u deze onder rembours wilt ontvangen dan betaalt u aan de bode van DHL. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan SKLZ Training Shop verschuldigd is, heeft voldaan. 

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.A) De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SKLZ Training Shop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

8.B) SKLZ Training Shop garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

8.C) De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij SKLZ Training Shop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

8.D) Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SKLZ Training Shop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 

Artikel 9. Conformiteit
SKLZ Training Shop staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Artikel 10. Niet goed geld terug 
10.A) U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. 

10.B) In het kader van deze Niet Goed / Geld Terug garantie mag de klant, het product binnen 14 dagen na aflevering aan SKLZ Training Shop retourneren op de wijze zoals bij aflevering aangegeven. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn. 

10.C) Indien de klant gebruik maakt van de Niet Goed / Geld Terug garantie zal SKLZ Training Shop het al betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de klant terug betalen. Niet goed geld terug gaat uitsluitend op als de goederen niet voldoen aan de te verwachten eisen. Dit alles kunt u ook nalezen in artikel 6 levering. 

10.D) Indien het product door zijn aard niet kan worden teruggezonden; 

duidelijk persoonlijk van aard is; snel kan bederven of verouderen; en/of, video-opnamen of computerprogrammatuur betreft.
Er is van bedenktijd in het kader van de Niet Goed / Geld Terug garantie uitsluitend sprake indien de klant het zegel van de verpakking nog niet heeft verbroken of bij gebreke van een zegel, de verpakking nog niet heeft opengemaakt. 

Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. 

10.E)De klant dient altijd eerst de rede van de retourzending voor te leggen aan de verkoper. Dit kan gestuurd worden naarinfo@sklz-training.nl. Na akkoord wordt de retourzending pas geaccepteerd. De verzendkosten worden niet vergoed. 

Artikel 11. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en SKLZ Training Shop, dan wel tussen SKLZ Training Shop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Verkooppunt.nl, is SKLZ Training Shop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SKLZ Training Shop. 

Artikel 12. Overmacht
SKLZ Training Shop heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Verkooppuntp.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.A) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.B) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland in Amsterdam. 

Artikel 14. Vragen, klachten en opmerkingen over deze Thuiswinkel
14.A) In het geval van een geschil dient de klant dit binnen een redelijke termijn aan SKLZ Training Shop kenbaar te maken. Dit kan via info@sklz-training.nl. SKLZ Training Shop zal de klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen. 

14.B) Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op met info@sklz-training.nl

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van SKLZ Training Shop gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan: 

E-mail: info@sklz-training.nl
Website: www.sklz-training.nl 

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden van SKLZ Training Shop zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij SKLZ Training Shop,info@sklz-training.nl.